El formulari està destinat a sol·licitar la cessió del Centre Cívic per a esdeveniments puntuals del tipus aniversari, festes, reunions o exposicions.
La normativa per aniversaris infantils està inclosa al PDF d’Activitats i Esdeveniments no lucratius.


NORMES D’ÚS DELS ESPAIS DEL CENTRE CÍVIC I DE DESENVOLUPAMENT DELS ESDEVENIMENTS I ANIVERSARIS

  • Abans de l’inici de l’esdeveniment es deixaràn a compte un import en euros en concepte de fiança. Aquesta quantitat serà retornada en el moment en que finalitzi l’esdeveniment, si no s’ha produït cap desperfecte a la instal·lació o al mobiliari i si l’espai es deixa en correcte estat de neteja.
  • La persona que dugui a terme l’esdeveniment es responsabilitza de deixar ordenat i en perfecte estat de neteja el lloc on es desenvolupi.
  • La fiança i la donació per cessió es pagaran, en principi, mitjançant transferència bancària.
  • Un cop efectuats aquests pagaments es lliurarà -si es necessari- 1 còpia de les claus del centre. Aquesta clau no es pot copiar ni entregar-se a una altra persona sense el permís escrit de La Junta.
  • Email per a comunicacions o enviament de documents:  eventos@sitgesquintmar.org.
  • Cal respectar les normatives d’ús establertes per l’Associació, disponibles a continuació en PDF:


Sol·licitud per Esdeveniment o Aniversari infantil
Formulari de sol·licitud de cessió d'espais al Centre Cívic de Quint Mar per desenvolupar esdeveniments particulars.
Títol.
Expliqueu en què consistirà l'esdeveniment que voleu realitzar, detalls i comentaris.
dd/mm/aa
hh:mm a hh:mm - AVÍS: L’hora de finalització dels esdeveniments NO pot excedir de les 22:00 h a l’estiu i de les 21:00 h a l’hivern.
*Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informen de que totes les dades que faciliti a L’Associació seran tractades de forma confidencial e incorporades a un fitxer. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació dirigint-se per escrit i acompanyant fotocopia del seu D.N.I. a L’Associació de Propietaris i Ciutadans de Sitges, Quintmar Ciudad Jardín, al Centre Cívic, Carrer Margallo 17, Quintmar Sitges, Barcelona 08870.

Subscriu-te al nostre butlletí